GEEN RESERVATIES - JUST JOIN US!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

VOORDAT U EEN BESTELLING PLAATST DIENT U DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG GELEZEN WORDEN

 

Artikel 1 Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Boulebaar worden gesloten. Door gebruik te maken van de website van Boulebaar stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle online transacties met Boulebaar zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.


Met “de onderneming”, “wij” of “ons/onze” wordt steeds verwezen naar Boulebaar: Loomans-Desmet BVBA 


BE0673.887.011


Leopoldplein 17

3500 Hasselt


België 


[email protected]


011/ 78 33 42

Rekeningnummer: BE98 7350 4634 7493

 

Met “de klant” wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen bij de onderneming. Elke verwijzing naar “de website” impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Boulebaar. 
Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.Artikel 2 Prijzen


Alle prijzen worden uitgedrukt in euro (€). 
Alle prijzen zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij anders wordt vermeld op de website en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
De prijzen vermeld op de website kunnen door de onderneming gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. De van toepassing zijnde prijs is de prijs die aan de klant wordt meegedeeld in het overzicht van de kosten, voorafgaandelijk aan de effectieve betaling van het goed via de website.

 Artikel 3 Online bestellingen


Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en leveringsgegevens  invoeren. Daarna bezorgt u ons de nodige gegevens voor de betaling van de producten. Indien wij al deze gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen met de totaalprijs. Deze totaalprijs vermeldt de aankoopprijs en de verzendingskosten.


Als u deze prijs aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt altijd geacht te zijn gesloten in het Nederlands.


De betaling worden verwerkt door Mollie . De privacy van uw gegevens wordt verzekerd door de “Privacy policy” van dit bedrijf. U kunt hiervan kennis nemen door middel van een link die duidelijk vermeld wordt op de website van Boulebaar nadat u al uw gegevens hebt ingevoerd, en voorafgaandelijk aan de definitieve betaling.


Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa en MasterCard. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard noch verwerkt. 
Minderjarigen (-18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of hun voogd. 
Alle bestellingen gebeuren steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Voedingsproducten mogen niet besteld/gekocht worden als deze 80 kilometer of meer verplaatst worden van de Boulebaar, Leopoldplein 17, 3500 Hasselt. Dit om de voedselveiligheid te garanderen en dat de voedingsmiddelen op een verantwoorde manier vervoerd worden.Artikel 4 Levering


Boulebaar wilt dat u volledig tevreden bent over elke aankoop en streeft ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. 
Voor de levering van de goederen doet de Onderneming beroep op Bpost of het zelf leveren aan huis.

Transportkosten zijn voor rekening van de klant tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

De opgegeven levertermijnen zijn louter indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Indien we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te laten leveren, bijvoorbeeld omwille van de aard van de bestelling, omwille de beschikbaarheid van de bestelling of omwille van bijzondere omstandigheden, verbindt Boulebaar zich ertoe u om u hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en u mee te delen wat de verwachte leveringsdatum is. Indien u de levering niet ontvangen heeft binnen de 90 dagen na de dag van de bestelling, kunt u de niet binnen deze termijn geleverde bestellingen annuleren. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. 
Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd. Deze schade behoort tot de exclusieve aansprakelijkheid van de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, eventuele schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld). 
Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan door de klant wordt aangetoond dat ze niet werden ontvangen.Artikel 5 Garantie

Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
De non-conformiteit van het goed, dit wil zeggen wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed (bijvoorbeeld ingevolge fabricage- of materiaalfouten), valt onder de wettelijke garantie. Indien de klant een product ontvangt dat niet-conform is, dan dient hij ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Deze kennisgeving gebeurt op het (mail)adres vermeld in artikel 1. 
Wij kunnen niet garant staan voor afwijkingen van kleur en grootte van onze producten (beeldscherm en instellingen). Veel van onze producten zijn natuurproducten en kunnen afwijken van de foto die getoond wordt op de website. De klant dient in deze kennisgeving duidelijk aan te geven waarin de niet-conformiteit bestaat. We bekijken vervolgens samen hoe we een oplossing kunnen bieden. In principe en voorzover dit mogelijk is, wordt het bestelde product vervangen door een soortgelijk product. Indien dit niet mogelijk is, vergoedt de onderneming alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant. De kosten van terugzending via de postdiensten zijn evenwel ten laste van de klant. 
De wettelijke garantie kan niet worden ingeroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats, noch voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen evenmin onder deze garantie.

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Boulebaar enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 6 Herroeping


U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de leveringsdatum, de bestelling die u via de website hebt geplaatst te annuleren met het oog op terugbetaling. 
Dit herroepingsrecht dient binnen de voormelde termijn te worden uitgeoefend door middel van het modelformulier dat te downloadend is op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.
Op dit modelformulier deelt u ons het nummer van de bestelling en/of uw klantnummer mee. 
Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard. De consument kan ook zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected], indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf)
De teruggave van goederen na herroeping dient te gebeuren door terugzending van deze goederen via de postdiensten, of door persoonlijke afgifte op het adres van de Onderneming, en dit onmiddellijk na uitoefening van het herroepingsrecht en ten laatste 14 kalenderdagen later. De terugzending gebeurt naar het adres dat vermeld staat in artikel 1. 
U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen, en alle originele verpakkingen te bewaren. Vanzelfsprekend mag u de artikelen waarvan u de aankoop wenst te herroepen, niet gebruiken. Het herroepinsrecht is niet van toepassing op volgende producten; gebruikte producten, bederfelijke producten zoals voedsel of bloemen/planten.


De onderneming vergoedt alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant, binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht. De kosten van terugzending via de postdiensten ingevolge de herroeping zijn ten laste van de klant. 
De onderneming behoudt zich evenwel het recht voor te wachten met deze terugbetaling totdat zij alle goederen effectief heeft teruggekregen.

 

Artikel 7 Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en/of weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties op de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 8 Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Boulebaar. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Boulebaar redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan komende de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 9 Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Boulebaar tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 


Artikel 10 Vragen, klachten of opmerkingen

De klant dient een door Boulebaar geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. De klant geeft bij een vraag/klacht of opmerking een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Boulebaar in staat is hierop adequaat te reageren.

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar het (mail)adres vermeld in artikel 1. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.Artikel 11 Auteursrecht en kopierecht


De inhoud van deze website en andere publicaties van Boulebaar zijn eigendom van Loomans-Desmet BVBA, of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 


Artikel 12 Forumbeding


Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »